Spezifikationen
Hydrolyzed Protein

เนื้อไก่โปรตีนสูง ได้จากกระบวนการผลิตในขั้นตอนการแยกส่วนของเนื้อ ไขมัน และน้ำ โดยนำน้ำที่ได้มาระเหยไอน้ำออกไปและทำให้แห้ง โดยการ spray-dry .

จาก กระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจงทำให้เนื้อไก่โปรตีนสูงจะมีส่วนผสมของ peptide และ polypeptides ที่ มีความยาวของห่วงโซ่ โมเลกุลที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติการละลายน้ำได้สูง
และมีค่า การย่อยได้ของโปรตีน สูง ( > 97 %) .

เนื้อไก่โปรตีนสูงอยู่ในรูปแบบผง สามารถใช้แทนสารเหนียว และยังมีคุณสมบัติเป็นสารดึงดูดการกินอาหารสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ .

สินค้ามีจำหน่ายทั้งในรูปแบบผงและแบ