Spezifikationen
Egg Powder (ไข่ผง)


Egg Powder (ไข่ผง) หรือไข่ผงคือสินค้าในกลุ่มเสปร์ดราย ทำมาจากไข่ทั้งฟอง ไม่รวมเปลือก

ซึ่งมีโปรตีนและไขมันสูง

โดยทั่วไปไข่ผงจะใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำบางสูตร

นอกจากการบรรจุสินค้าในรูปแบบผงแล้ว เรายังสามารถบรรจุไข่ผงอัดเม็ดเพื่อความสะดวกในการขนส่งได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า